Lagedi kandi üldplaneering 2019

46158487_1892764077428224_4508367354601668608_n.jpg

Lagedi üldplaneeringu sisendi koostamise etapid

Koostöös planeeringute abivallavanemaga on koostamisele tuleva Lagedi üldplaneeringu lähteseisukohtade kujundamine kavandatud kolme etapilisena:

I etapp – ideekorje ja laekunud ettepanekute süstematiseerimine;

II etapp – laekunud ideede läbitöötamine töörühmades;

III etapp – Lagedi kandi üldkoosolek, kus tutvustatakse töörühmade arutelu kokkuvõtet.

Lihtsustamaks laekuvate ettepanekute töötlemist, palume need teha kuulutuses toodud teemade lõikes, sest nende teemade läbitöötamiseks moodustatakse kolm töörühma. Tänaseks on välja valitud oma ala spetsialistidest koosnev töörühma juhtgrupp. Töörühmadesse ootame kõiki, kellel on selleks soov ja kindlasti on sinna oodatud Lagedi kandi külade esindajad (alevikuga külgnevad külad). Kohale tulnutest moodustatakse töörühmad.

Töörühmade töö on kavandatud jaanuari teisele poolele ja kandi üldkoosolek, kui seda peetakse vajalikuks, veebruaris.

Koosolekute toimumise aja avaldame aleviku kodulehel ja facebook’is ning huvilistele ka e-maili teel.

Töögruppidesse saavad huvilised end registreerida lagedi.alevikuselts@gmail.com.

Lagedi Alevikuselts

_________________________________________________________________________

TULE OSALE AVALIKUL ARUTELUL

Nüüd on Sul hea võimalus kaasa rääkida oma kodukoha arengus.

Kutsume kõiki Lagedi kandis elavaid ja toimetavaid inimesi osalema LAGEDI KANDI ÜLDPLANEERINGU AVALIKUL ARUTELUL, mis toimub 05. detsembril 2018 Lagedi Koolis algusega kl.18.00. Eesmärk on anda arutelul julgust kaasa mõtlemaa ja arvamust avaldama. Ideede korje kestab endiselt edasi 15.12 kuupäevani.

Kogume kokku kõik ettepanekud, mis on seotud Lagedi infrastruktuuri ja avaliku ruumiga.

Lisaks sellele koondame ühtseks tervikuks ettepanekud, mis parandavad meie elanike heaolu. Kui esitame kogukonna poolt tervikuks vormistatud ettepanekud, siis tuleb Rae valla ametnikel ka sellest lähtuda ning meie soove on raske eirata.

Loe lisaks siit ja registreeri ennast üritusele.
https://lagedi.typeform.com/to/wqyZUr

Meelis Malk, Kerli Pets, Eneli Niinepuu, Bärbel Salumäe

_________________________________________________________________________________

II ETAPP ON TULEMAS

NB! Muutus kuupäev. Uus aeg 22.jaanuar kell 17.00 Lagedi Kool (on lubatud ka hilinemine, töö gruppides algab 18.00 enne on valla poolne sissejuhatus)

ÜP 2201.jpg

________________________________________________________________________

Rae Vallavalitsus omalt poolt sooviks, et kõik ideed oleksid kokku kogutud ühte kohta ja kodanikud saaksid ka teiste ettepanekuid pidevalt jälgida, seega oleme loonud selleks kaardirakenduse. Võta hetk ja sisesta oma ettepanek ka kaardile. Ideekorje kohta leiab rohkem infot www.rae.ee/lagedi.

Ettepanekuid ja ideid saab sisestada kuni 01.mai 2019.

Praeguseks hetkeks on esitatud järgmised ettepanekud:

Lagedi kandi üldplaneeringu töögrupp
22.01.2019 kl 17.00-21.00

1. Planeeringu lahendus tervikuna (maakasutus), sh kaubandus/teenindus

 Haarata planeeringualasse: Leivajõe AÜ, Kalmari tee äärne ala kuni Tallinna
ringteeni, Soodevahe küla Rail Baltica trass, Veneküla küla (k.a Väo karjäär). Lisaks
võib veel mõelda laiendada ala Karla küla kuni Vaskjala kanalini.
 Ühendada Lagedi erinevad pooled omavahel sõiduteega Tehase tn pikendusena, mis
tagab parema ühenduse Suur-Sõjamäe teele. Teine lahendus oleks ristmikus ehitada
olemasolev Tallinna ringtee Lagedile sissesõit.
 Rohkem kergliikluse ühendusi üle Pirita jõe, nt. kooli juurest ning raudtee ja jõe
ristumiskohalt. Oluline on otseühendus Jaama tn – Lagedi kool suunal.
 Uus küla kogukonnakeskuse ja külaplatsi ala Jaama tn ja raudtee nurka, et tuua
keskele kokku Lagedi erinevad osad.
 Äri- ja teeninduspiirkond uue Tehase tn-Jaama tn ühendustee äärde. Võib mõelda ka
osaliselt segakasutusega ala. Üleminekuala äri- ja tootmispiirkonnale.
 Tallinna ringtee ja raudtee äär äri- ja tootmispiirkond. Piki Kalmari teed eraldad see
rohekoridoriga. Samuti roheala vana keskuseala keskel, mis eraldab tootmisala
olemasolevatest elamutest.
 Peamiselt väikeelamutega alad. Korterelamute ala praeguste korterelamute
piirkonnas raudtee ja Jaama tn vahelisel alal. Ridaelamud piki suuremaid teid: Linnu
tee, Jaama tn, Kooli tn. Ülejõe külas Lagedi poolsed alad tiheasustusaladena, mida
kaugemale seda hajusamaks.
 Piki Pirita jõge alates Muuseumi teest kuni koolini elavdada rohealana Pirita jõe äärt,
avada kallasrada. Liikumistee ühendab – Vabadusvõitluse muuseum, Potuka
ujumiskoht, Lagedi kool ja ujumiskoht, sild ja sillaäärne roheala. Mõelda liikumistee
ühendamist kuni Lagedi mõisani.
 Raudtee äär kuni Jaama tn-ni suurem roheala (praegu märgala), mis korterelamute
juures pargiala.
 Mõelda kergliiklustee ühenduse peale olemasoleva silla kohast Jõelähtme valla ja
Ülejõe küla vahel.
 Lagedi prügila ala rekreatiivne rohe- ja spordiala, mis ühendada Lagediga
matkateega.

2. Kandi mõistlik haldusjaotus, sh liikluse korraldus
 Laiendada Lagedi aleviku piire: Ülejõe küla ja Kopli küla tiheasustusega ala, Leivajõe
AÜ ala, Karla küla peakraavist põhjapoole jäävad alad kuni Tallinna ringteeni.
Jõelähtme valla osas mõelda Kostivere tee äärne ja Lagedi mõisa/Ilumäe ala Lagedi
alevikuga liitmist.
 Uus sissesõit Lagedile Tehnika tn pikendus üle/alt raudteed. Selle äär äri- ja
teenindus/keskuse piirkond.
 Sõidutee ühendused kahe Lagedi poole vahel üle/alt (kahetasandiline riste) raudteed:
Tehase tn, Jaama tn, Kuuse tn.

 Täiendada kergliikluse ühendusi üle Pirita jõe – täiendavalt kaks silda: Lagedi kooli
juurde ja Kuuse tn pikendus.
 Kergliiklusteed suuremate teede äärde, ühendused ujumiskohtadesse, läbi Tuulevälja
küla kuni Muuseumi sillani, ühendus teisele poole ringteed ja seal asuvate
olemasolevate elamutega.
 Raudtee äärsed alad kuni Jaama tn-ni n arenduse vabad , nö bufferalad
 Pirita jõe äär alates Muuseumi sillast kuni olemasoleva jalakäijate sillani tervise- ja
spordirada.
 Rohevõrgustiku laiendus Jõelähtme valla piiril Kostivere tee ääres.

3. Haridus ja kultuur, sh külaplatsid
 Uus keskuseala korterelamutest põhjapoole Jaama tn ja Kooli tn ristmiku lähedale.
Seal võiks asuda perearst, raamatukogu, noortekeskus, spordihoone, uus lasteaed.
Hoonete vahel tekitada sidusus, mis võimaldab vajadusel ruumide ristkasutuse
(saalid, noortekeskus vs raamatukogu jmt).
 Kooli juures uus spordihoone, ujula, algklasside maja keskusehoone asemele,
staadion täisringiga.
 Autoga ülesõidud Tallinna ringteest ja Jaama tn asukohas raudteest.
 Kergliiklustee ühendus Suur-Sõjamäe teele.
 Kingu tn juures külaplats/mänguväljakuala.
 Tehase tn ja raudtee vahel koerte jalutamise plats.
 Mänguväljakud ja puhkealad: Põllu tn, kooli juures, lasteaia taga puurkaevu krundil,
Ülejõe külas jõe ääres.
 Lagedi prügila juurde spordi ja vabaaja veetmise ala: suusatamine,
maastikuratas/kross, diskgolf, moto, kart.
 Koos virgestusaladega liikumisrada (multši kattega) Pirita jõe kaldale.

Kokkuvõtte koostas:
Stina Metsis
Rae valla üldplaneeringute arhitekt
Stina.metsis@rae.ee

_______________________________________________________________________________________